” محمد امین عالمی” به شبکه خبری العالم گفت: ماه آگوست از ماه هایی بود که نیروهای اشغالگر آمریکایی، که تجاوزگری آنها علیه مردم افغانستان افزایش یافته است، بیشترین خسارت ها را دیدند.

این نویسنده افغانی افزود : مخالفت مردم افغانستان باحضور نظامی آمریکا از یک سو، و تلفات سنگین انها از سوی دیگر ، همچنین حملات طالبان که در رویارویی با نیروهای اشغالگر و تلاش برای اخراج آنها به شیوه های جدیدی روی آورده اند، همه و همه باعث شد تا آمریکا  وضعیت بدی را در افغانستان سپری کند.

عالمی تصریح کرد: زمانی که وزرات دفاع آمریکا اعلام می کند، نیروهای این کشور متحمل تلفات زیادی شده اند، لازم است در سیاست ها و راهبردهایش تجدید نظر کند و اعتراف کند که با جنگ سختی مواجه است.

وی افزود : طالبان با افزایش حملات آمریکایی ها را تهدید می کنند، از سوی دیگر طالبان در رقم خوردن سرنوشت مردم افغانستان شریک خواهد بود و در دولت نیز مشارکت خواهد کرد، از این رو اشغالگران باید از کشور خارج شوند.

این تحلیلگر افغان تصریح کرد : آمریکایی ها اعلام می کند خواهان خروج از افغانستان هستند، اما نمی دانند که چگونه با حفظ آبرو باید از این کشور خارج شد.

منبع: العالم