تریبون مستضعفین – امروز دانشگاه صنعتی شریف شاهد تجمع دانشجویان حامی فتنه سبز و حامیان نظام بود.
از روزهای گذشته دعوت به تجمع ۲۵ بهمن در صفحه فیس‌بوک «موج سبز شریف» قرار گرفته بود.خبرها حاکی از آن بود که از دانشجویان معترض دعوت شده بود تا ساعت ۲ بعدازظهر مقابل ساختمان ابن سینا تجمع کنند تا به تظاهرات خیابانی بیپیوندند.

تقریبا حوالی ساعت ۳ بعدازظهر بود که تجمع حامیان فتنه سبز شکل گرفته بود. جمع دانشجویان معترض با شعارهای «یا حسین – میرحسین» و «مرگ بر دیکتاتور» و به طور نامنسجم شکل گرفت. مدتی از شعار دادن این عده از دانشجویان نگذشته بود که سایر دانشجویان و حامیان نظام جمهوری اسلامی شروع به شعار دادن بر علیه آن‌ها و در نفی فتنه و حمایت از مردم مصر کردند. جمعیت معترضین حامی فتنه بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ نفر تخمین زده شده است.

جمعیت موافقان و مخالفان با گذر زمان منسجم‌تر گشت و شعارها به «مرگ بر دولت مردم‌فریب» و «مرگ بر منافق» … کشیده شد. گفتنی است شعارهای آشوب طلبان عمدتا ربطی به بیزاری جویی از مبارک و حمایت از مصر نداشت. با شکل گرفتن جمعیت دانشجویان بسیجی و حامیان نظام اسلامی، تقابل دانشجویان تا ساعاتی ادامه یافت. با تیزبینی دانشجویان این تجمعات به غیر از چند درگیری جزئی مسئله‌ای پیش نیامد. بعد از ساعاتی جمعیت حامیان فتنه که شاهد عدم شکل گیری تظاهرات در خیابان آزادی بودند کم کم متفرق گشتند.
شایان ذکر است دانشگاه صنعتی شریف حدود ۱۰۰۰۰ نفر دانشجو دارد که روزانه بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دانشجو در آن تردد دارند.